Keksimisen pedagogiikka on innostava teos opettajille, jotka ovat jo omassa työssään vannoneet luovuuden ja kokonaisvaltaisen oppimisen nimeen. Kirja tarjoaa nipun hyvin konkreettisia ideoita ja toteutusmalleja myös niille opettajille, joille keksimisen ja uuden luomisen kulttuuri, yhteisöllinen oppiminen ja oppiaineiden integraatiot ovat vielä hieman vieraampia.  Kirja haastaa kannustavalla tavalla kaikki opettajat ajattelemaan ja toimimaan uusilla tavoilla, jotta ”luovan osallistumisen kuilu” ja ”innovaatioepätasa-arvo” voitaisiin selättää. Myös opettajat oppivat prosesseja ohjatessaan ja tiimiopettajuus mahdollistaakin entistä yhteisöllisemmän opettajaroolin.

”Tiimiopettajuus on jatkuvaa yhdessä suunnittelua, ideoiden jakamista ja niiden yhdessä kehittämistä sekä reflektointia ja arviointia.”

Puhutaan 2000-luvun osaamisesta. Digitaalistumisen myötä ammatit ovat muutoksen kourissa. Emme enää tiedä, mihin työtehtäviin koulutamme lapsia ja nuoria. Sen tiedämme, että heitä kannattaa innostaa omaksumaan mahdollisimman monipuolisesti tietoja, taitoja ja asennetta kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti. Avainsanana on laaja-alainen osaaminen, jota on tärkeää hyödyntää luovasti eri tilanteissa ja työtehtävissä. Mistään vallankumouksellisista ajatuksista ei suinkaan ole kyse, vaan tausta kirjan ajatuksille löytyy opetussuunnitelman perusteista.

Keksimisen pedagogiikka antaa hyviä vinkkejä siihen, miten keksiminen ja innovaatioiden luominen voivat auttaa oppimisessa, opetuksessa ja jopa kokonaisvaltaisessa koulun kehittämisessä. Keksimisen pedagogiikan tavoitteena on laaja-alaisten taitojen oppiminen luovien suunnitteluprosessien avulla. Luovassa prosessissa luova ja kriittinen ajattelu vuorottelevat ja oppiminen tapahtuu kokemusten kautta. Virheet ovat osa luovaa ongelmanratkaisuprosessia.

Kirjan taustalla on Innokas-verkostossa toimivia tutkijoita ja opettajia. Toimitetussa teoksessa äänensä saavat kuuluville monet opettajatiimit, jotka esittelevät opiskelijoiden kanssa toteuttamiaan projekteja.  Teoksen toimittajakaksikko Tiina Korhonen toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa ja johtaa koulun kokonaisvaltaista kehittämistä tukevaa valtakunnallista Innokas-verkostoa. Kaiju Kangas toimii Suomen ensimmäisenä teknologiakasvatuksen apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa.

Kirjassa esitellään taustateorioita, tiimiopettajuutta sekä ideointimenetelmiä. Innovaatiokasvatuksessa tärkeää on uskallus ajatella toisin sekä rohkeus ehdottaa, kehittää ja kokeilla erilaisia innovaatioita, jotka ovat usein käytännössä tuttujen asioiden yhdistelyä uudella tavalla. Teknologia toimii usein luovan toiminnan mahdollistajana.

Tärkeässä roolissa on yhteisöllisyys. Uusia ratkaisuja etsittäessä seurana on aina epävarmuus onnistumisesta ja lopputuloksesta – jopa opettajalla. Oppimisen kokemus voi syntyä – ja monesti syntyykin – myös epäonnistumisesta. Jotta yhteisöllinen tiedonluominen ja ongelmanratkaisu ylipäätään mahdollistuisivat, on kaikkien sitouduttava tiimityöhön ja muihin tiimiläisiin ollaan ns. positiivisessa riippuvuussuhteessa. Tavoitteena on saavuttaa jaettu asiantuntemus, jossa opitaan muilta tiimin jäseniltä ja saadaan innostavia oppimiskokemuksia.

Korhonen, Tiina & Kangas, Kaiju (toim.). 2020. Keksimisen pedagogiikka. PS-kustannus.

kirja

Advertisement